Deklaracja dostępności


Dostępność cyfrowa:

Starostwo Powiatowe w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zdrowie.powiat.pila.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Publikacja strony https://zdrowie.powiat.pila.pl: 2018-07-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-17
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-03-27, Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data przeglądu/aktualizacji deklaracji dostępności : 2023-03-02
Odpowiedzialnym za dostępność cyfrową strony jest: Wydział Informatyki.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., poz. 848), z powodu poniżej wymienionych niezgodności:

 • wybrane załączniki (pliki PDF) nie są dostępne cyfrowo - skany,
 • część obrazów graficznych, elementów graficznych lub menu nie posiada tekstu alternatywnego opisującego obraz, nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.,
 • część nagrania wideo nie zawierają transkrypcji oraz podpisu osób przemawiających.

Starostwo Powiatowe w Pile dokłada wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

W menu "STRONA GŁÓWNA/PODSTAWOWE INFORMACJE" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie.
 • Część załączników do informacji, uchwał i zarządzeń zapisana jest w odczytywalnym pliku PDF, a odnośniki opisują format i wielkość pliku.
 • Tabele zawierają wiersz nagłówkowy oraz tytuł tabeli.
 • Strona posiada Wyszukiwarkę.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przydatne linki

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego znajduje się w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i  został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. stosowne oznakowanie,
 2. likwidację barier architektonicznych,
 3. likwidację barier komunikacyjnych,
 4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń Starostwa dla osób z niepełnosprawnością

W szczególności zrealizowano następujące działania:

Budynek „A”
 1. Do budynku „A” Starostwa (oznaczenie widoczne na budynku) od alei Niepodległości prowadzą dwa wejścia – wejście główne – (nr I) oraz wejście do Wydziału Komunikacji – (nr II).
 2. Przy schodach do obu wejść do budynku „A” znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami. Podjazdy mają widoczne oznaczenie na ścianie budynku.
 3. Punkt Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (I).
 4. W budynku nie ma bramek zabezpieczających.
 5. Na parter budynku prowadzą dwa stopnie. Po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku) znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 6. Przed budynkiem „A” Starostwa oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie miejsca parkingowe są bezpłatne.
 7. Przy wejściu głównym (numer I)  do budynku „A” od alei Niepodległości zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 8. Przy wejściu (numer II) do budynku „A” od alei Niepodległości również zainstalowano drzwi otwierane automatycznie po naciśnięciu specjalnie oznakowanego przycisku umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 9. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda.
 10. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda oraz wskazaniem wydziałów jakie znajdują się na danym piętrze. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie brajla.
 11. W budynku „A” dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich obejmuje parter oraz I, II i III piętro. Na piętro IV prowadzą schody – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.
 12. Na parterze budynku dostosowano łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 13. W budynku jest pętla indukcyjna.
 14. Korzystanie z usług tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
 15. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.
Budynek „B”
 1. Wejście do budynku „B” odbywa się przez budynek „A”. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter, natomiast na I piętro prowadzą schody.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest w budynku „A” na parterze.
Budynek „C”
 1. Do budynku „C” prowadzą dwa wejścia od strony alei Niepodległości.
 2. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, który umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Wejście to jest na poziomie parteru.
 3. Do wejścia „bocznego” prowadzą schody. Wejście to jest na poziomie parteru.
 4. Budynek ma pięć pięter.
 5. W budynku znajdują się 2 windy (windy te nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).
 6. Na parterze budynku dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 7. Przed budynkiem „C” oznakowano 2 miejsca parkingowe dla  osób z niepełnosprawnością.
 8. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 551 77 00
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej,  skargi na brak zapewnienia dostępności można kierować:

 • osobiście – w siedzibie Starostwa (Kancelaria ogólna – parter),
 • pisemnie za pośrednictwem poczty – Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35; 64 -920 Piła,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: dostepnosc@powiat.pila.pl,
 • telefonicznie: 67 210 94 77,
 • faksem 67 210 93 29,
 • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/13gmam5t1v/SkrytkaESP

 • Osobą kontaktową jest Maciej Dembiński
 • Adres e-mail: maciej.dembinski@powiat.pila.pl
 • Numer telefonu: 67 210 94 94
 

KOMUNIKAT 1 - możliwość wejścia z psem asystującym. (pdf, 79 Kb)

KOMUNIKAT 2 - pętla indukcyjna. (pdf, 79 Kb)

KOMUNIKAT 3 - tłumacz języka migowego. (pdf, 126 Kb)

KOMUNIKAT 4 - Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pile na lata 2022 -2024 (pdf, 201 Kb)

KOMUNIKAT 5 - Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pile (pdf, 129 Kb)

KOMUNIKAT 6 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej.  (wersja pdf, 129 Kb), (wersja doc, 30 Kb)

KOMUNIKAT 7 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (wersja pdf, 161 Kb), (wersja doc, 30 Kb)

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej