Szukasz dobrego zawodu? Wybierz Ratownictwo Medyczne na PWSZ w Pile

29.08.2018
PWSZ W PILE do października prowadzi rekrutację na Kierunek Ratownictwo Medyczne. Studia licencjackie na tym kierunku trwają 3 lata ( 6 semestrów). Doskonale przygotowują pracowników dla potrzeb rynku pracy w zakresie usług medycznych, premiujących wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

KIERUNEK OFERUJE
• doskonałą bazę dydaktyczną w formie wyposażonego ambulansu szkoleniowego PWSZ.
• sale dydaktyczne przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych wyposażone w najnowszy sprzęt: fantomy oraz symulatory do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.
• kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (przy zebraniu grupy)
• kurs ratownika wodnego (przy zebraniu grupy).
• możliwość wolontariatu w SOR już od pierwszego roku studiów.
• obozy sprawnościowe- letni i zimowy, przygotowujące praktycznie do zawodu (Ratownictwo Górskie oraz Ratownictwo Wodne).
• Zajęcia z medycyny taktycznej w formie zajęć praktycznych i terenowych.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy:
  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
  • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • w charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości),
  • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.